Plany 2011

Stoimy u progu 2011 roku. Co przyniesie nam ów rok tego jeszcze nie wiemy, ale jest to bez wątpienia okres, kiedy snujemy wizje i plany na nadchodzący czas.

Jak pisałem w artykule „Reminiscencje wyborcze” w naszych stowarzyszeniowych działaniach oraz w moim zaangażowaniu w sprawy publiczne została wniesiona korekta co w pewnym wymiarze uszczupli ofertę i działania skierowane dla zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. Myślę, że takim stanem rzeczy nikt nie będzie zaskoczony.

Zacznę zatem od tych działań, których w nadchodzącym roku realizować nie będziemy.

Z pewnością nie będziemy organizować Pikniku Kamieniec-Łany. Ta tradycyjna impreza, która organizowana była z dużym rozmachem zakończona zostaje po jej trzynastu edycjach.

Następną rzeczą jest rezygnacja i odstąpienie od przejęcia w zarząd pomieszczenia po dawnej “Kuźni”, znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim. Powróci zatem to pomieszczenie pod zarząd Rady Sołeckiej, dając jej pole do działania. Wszelkie nasze plany związane z tym pomieszczeniem, aby je wyremontować i stworzyć centrum kulturotwórcze dla różnych grup społecznych zostały skorygowane i w wyniku tej korekty odstępujemy od tych zamierzeń.

Analogiczna sytuacja jest z placem festynowym, na którym planowaliśmy zrobić ciekawą infrastrukturę z parkiem włącznie, dającą szerokie możliwości wykorzystania tego terenu dla celów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Przygotowaliśmy już stosowne pismo do wójta Gminy, w którym informujemy, że rezygnujemy z podpisania umowy odnośnie wzięcia w zarząd tych dwóch składników majątku gminy, co oznacza również odstąpienie od planów inwestycyjnych w tym obszarze.

Powodem naszej decyzji są wyniki wyborów samorządowych dające nam bardzo niskie poparcie społeczne, co musi powodować przewartościowanie przez nas naszych zamierzeń oraz uwolnić te miejsca dla osób obdarzonych społecznym zaufaniem, tak aby mogły one realizować swoje wizje i plany.

Złożyliśmy natomiast projekty w ramach otwartego konkursu do Urzędu Gminy i w obecnej chwili czekamy na wybór ofert.

Planujemy zatem powtórzyć projekt “Zdrów Jak Ryba”, który dotyczy wyjazdów do parku wodnego w Oleśnicy. Ulegnie ten projekt pewnym modyfikacjom, jednakże osobom chętnym do korzystania z tej oferty pozwoli na uczestniczenie w tych wyjazdach.

Podobnie jeśli chodzi o projekt “Biały Most” - jeśli otrzymamy wsparcie w obrębie tego działania wówczas uruchomimy stałe połączenie autobusowe naszej Gminy z ośrodkami sportów zimowych i w sposób zorganizowany będzie można przemieścić się by korzystać z uroków zimy.

Jeśli chodzi o projekt, który realizowaliśmy poprzednimi laty czyli “Bieg Pod Powodziową Falę” to należny zaznaczyć, że nie złożyliśmy na niego żadnego projektu, a to z powodu, że ten ogólnopolski bieg był ściśle powiązany z “Piknikiem Kamieniec-Łany”, a ten, jak zostało napisane wyżej, nie będzie już organizowany. Zatem ten projekt został wyczerpany i przechodzi do historii.

Kontynuować będziemy natomiast, oczywiście jeśli projekt zostanie uznany przez komisję konkursową w Gminie, projekt w obrębie zachowania dziedzictwa kulturowego. Nosi on nazwę “Moda Wszech Czasów”i dotyczy rekonstrukcji dawnych ubiorów, którymi przyodziewały się różne stany oraz grupy społeczne i zawodowe.

Planujemy również kontynuację projektu “Szlakami Integracji Społecznej”. Dotyczy on integracyjnych wyjazdów w ciekawe miejsca, gdzie w zorganizowany sposób przemierza się trasy turystyczne lub zwiedza miejsca kulturotwórcze, czy też związane z pamięcią historyczną. W ramach tego projektu wystawiane są na deskach naszych świetlic także spektakle teatralne.

W wyniku poszerzenia się grona osób tworzących nasze stowarzyszenie oraz pewnych doświadczeń we współpracy z osobami niepełnosprawnymi powstały autorskie projekty skierowane do tej grupy osób.

I tak złożyliśmy projekt “Zdrów Jak Koń”. Dotyczy on hipoterapii dla dzieci dotkniętych autyzmem i ma na celu pomoc w procesie rozwoju dziecka, dając mu możliwość pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Podobnym projektem jest „Muzyko Terapia”.

Kolejnym projektem wychodzącym na przeciw tej grupy osób jest “Wakacyjna Brenna”. Projekt dotyczy letniego wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dla wspomnianych dzieci. Podobny wyjazd odbył się w 2010 roku. Nasi sympatycy, a obecnie członkowie stowarzyszenia – pani Anna Maria Maniak (Czernica) i pani Małgorzata Podliska (Jeszkowice) są inicjatorami tego dziania. Już w roku 2010 wsparliśmy finansowo realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie pani Ania wraz z pania Małgorzata napisały autorski projekt (są również autorami projektu "Zdrów Jak Koń") i jeśli uzyska on akceptację zostanie zrealizowany przez nasze stowarzyszenie.

Złożyliśmy również dwa projekty dotyczące nauki języka angielskiego dla dzieci autorstwa pani Agnieszki Mroziuk z Czernicy. Jest Ona osobą sympatyzującą z naszym stowarzyszeniem, ale w przypadku uzyskania wsparcia będzie realizować go w strukturach naszego Stowarzyszenia.

Projekty noszą nazwę “Zajęcia Rekreacyjno-Edukacyjno-Artystyczne z Językiem Angielskim” oraz “ Zajęcia Rekreacyjno-Edukacyjno-Ruchowe z Językiem Angielskim”.

Reasumując, plany na rok 2011, pomimo wycofania się nas z niektórych działań, są i tak pokaźne. Realizować je będziemy, oczywiście po pozytywnym ocenieniu i przyznaniu wsparcia, w różnych miejscach naszej gminy oraz siłami osób zamieszkujących w kilku miejscowościach, co nadaje uniwersalności naszemu stowarzyszeniu.

Na końcu chwiałbym podziękować osobom, które w sposób bezpośredni włączyły się w przygotowanie złożenie projektów.

Oby nadchodzący rok był dobrze spożytkowany i przyniósł zaplanowane i oczekiwane rezultaty.

Kończąc chciałbym jeszcze podziękować pani Sabinie Jasińskiej – członek prezydium (Czernica), Jerzemu Misztalowi – skarbnik (Kamieniec Wr), Ryszardowi Wychudzkiemu – sekretarz - za bardzo intensywną pracę wykonaną dla potrzeb przygotowania i złożenia projektów. Dziękuję również pozostałym członkom stowarzyszenia za wszelką okazaną pomoc oraz sugestie w trakcie prac nad projektami. Takie podziękowania składam również naszym sympatykom.

Piotr Gróbarczyk - prezes